Sản Phẩm

Máy bơm Supermax 1.5HP

Ống mềm Jakmax (dài 12m)

Gạch gốm sứ 01

Mắt trả nước Ø49

Bình lọc cát Pentair PWT SM1200 Side Mount

Máy bơm Supermax 2.0HP (1 pha)

Ống mềm Jakmax (dài 15m)

Gạch Gốm sứ 02

Máy bơm Supermax 2.0HP (3 pha)

Hộp test nước Jakmax

Bình lọc cát Pentair PWT TM750 Top Mount

Gạch Gốm sứ 03

Bình lọc cát Pentair PWT TM900 Top Mount

Máy bơm Supermax 3.0HP (1 pha)

Bộ vệ sinh Jakmax

Gạch Men rạn 01

Bình lọc cát Pentair PWT TM1200 Top Mount

Máy bơm Supermax 3.0HP (3 pha)

Gạch Men rạn 02

Máy bơm Pentair SuperFlo 1.0HP