Công trình Hồ bơi Gia đình ở Bà Rịa

05-06-2017

Địa điểm thi công: Mỹ Xuân, Bà Rịa.

Công trình được xây dựng vào năm 2012.

Các hạng mục thi công bao gồm: hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em.