Công trình Hồ bơi Gia đình ở Bình Dương

05-06-2017

Địa điểm thi công: Bình Dương.

Công trình được xây dựng vào năm 2014.